Jelenlegi hely

Felhasználási feltételek

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AMADA WELD TECH GmbH

Általános Szerződési Feltételek – érvényes 2020.04.01-től

1.  Érvényességi terület
1.1. Kizárólag az alábbi Szerződési Feltételek érvényesek – a Megrendelő ezzel ellentétes vagy ettől eltérő rendelkezései csak akkor kötelezőek, ha azokat a AMADA WELD TECH GmbH írásban elismerte. Egyéb szállítási feltételek is csak akkor érvényesek, ha a AMADA WELD TECH GmbH a Megrendelő ilyen ellentétes vagy eltérő feltételei ismeretében végzi el a szállítást.
1.2. A AMADA WELD TECH GmbH Szerződési Feltételei csak a BGB 14. §-ában meghatározott vállalkozások vonatkozásában érvényesek.
1.3. Szerződés úgy jön létre, ha a AMADA WELD TECH GmbH ajánlatát az ajánlattételtől számított 3 hónapon belül (az ajánlat dátuma irányadó) a Megrendelő írásban elfogadja. Az ajánlat és annak elfogadása gépi úton előállítható és aláírás nélkül érvényes.
1.4. Az ajánlat 1.3. pont szerinti szerződéses elfogadásával a megállapodás feltételei kötelező erejűvé válnak. Fizetési kedvezmények és haladékok a továbbiakban nem nyújthatóak. A megállapodás csak a AMADA WELD TECH GmbH általi jóváhagyást követően mondható fel, kivéve ha a felmondás vagy elállás joga kötelező előíráson alapszik.

2. Teljesítés helye és ár
2.1. Valamennyi szállítás esetében – hacsak a szállítási szerződésből más nem következik – a AMADA WELD TECH GmbH gyártóüzeme minősül teljesítési helynek.
2.2. A AMADA WELD TECH GmbH árai „ex works” értendőek, amennyiben eltérően nem állapodnak meg. Ehhez adódik a mindenkor érvényes törvényes forgalmi adó, a csomagolási- és szállítási költségek, valamint adott esetben a beüzemelés és a képzés költségei.
2.3. Az árak nem tartalmazzák az ügyletnek a Német Szövetségi Köztársaságon kívüli megkötéséből vagy lebonyolításából adódó adókat, díjakat, vámokat vagy hasonló terheket. Amennyiben a AMADA WELD TECH GmbH-t ilyen viselésére kötelezik, úgy a Megrendelő megtéríti ezeket a ráfordításokat.
2.4. A AMADA WELD TECH GmbH váltót nem fogad el. Csekkel történő fizetés csak akkor jár az 5. pont szerinti tulajdonjog fenntartás törlésével, ha a csekket beváltják és visszavonhatatlanul jóváírják.

3. Fizetés
3.1. A fizetések határidőben a AMADA WELD TECH GmbH-nál beérkező módon teljesítendőek. A Megrendelő köteles a mindenkori fizetéseket a megrendelés visszaigazolásának rendelkezései szerint teljesíteni. Amennyiben nincs eltérő megállapodás, a számlák (a szállítástól számítva) azonnal esedékesek és legkésőbb a megállapodott szállítási dátumtól, illetve a AMADA WELD TECH GmbH-nál történő átvételtől számított 30 napon belül fizetendőek. A késedelem ettől az időponttól számítódik. Engedmény levonásához külön megállapodás szükséges.
3.2. 40.000.00,00 EUR megrendelési értéktől az alábbiak érvényesek: a megrendelési érték 30%-a a szerződéskötésnél, azaz a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételekor, a megrendelési érték 70%-a a szállítást követő 30 napon belül esedékes. Közös egyetértésben megállapított specifikációval és megfelelő bevezetési idővel rendelkező rendszerek megrendelése esetén a fentiektől eltérően kifejezetten az alábbi, a megrendelési érték 30%-ában meghatározott fizetési feltételek érvényesek: 30% előleg a megrendelés visszaigazolásakor, a számla dátumát követő 10. napi esedékességgel; 30% fizetése a konstrukciós iratok elkészültét követően, a számla dátumát követő 10. napi esedékességgel; 30% fizetése a AMADA WELD TECH GmbH-nál történt jóváhagyást követően, a számla dátumát követő 30. napi esedékességgel és 10% fizetése a szállítást és az üzembe helyezést követően, a számla dátumát követő 10. napi esedékességgel, de legkésőbb a szállítást követő 45 nappal.
3.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a AMADA WELD TECH GmbH jogosult az alapkamatot 8 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kötbér érvényesítésére.
3.4. A Megrendelőt beszámítási jog csak akkor illeti meg, amennyiben a beszámítani kívánt követelés jogerősen megállapítást nyert, nem vitatott, vagy a AMADA WELD TECH GmbH által elismert. A Megrendelőt a nem azonos szerződésen, hanem más jogviszonyon alapuló igényeihez, követeléseihez kapcsolódóan visszatartási jog nem illeti meg.

4. Szállítási- és teljesítési idő
4.1. A szállítási és teljesítési határidők vonatkozásában a megrendelés visszaigazolás elküldésének dátuma irányadó. A szállítási határidők betartása feltételezi a Megrendelő által rendelkezésre bocsátandó valamennyi irat, szükséges engedély és jóváhagyás, különösen a tervek kellő időben történő kézhezvételét, valamint a megállapodott fizetési feltételek és az egyéb kötelezettségek Megrendelő által történő betartását. Amennyiben ezek az előfeltételek nem a megfelelő időben teljesülnek, úgy a határidők megfelelően meghosszabbodnak; ez nem érvényes, ha a késedelem a AMADA WELD TECH GmbH-nak felróható.
A szerződéstől a Megrendelő a törvényi előírások keretében csak akkor tud elállni, amennyiben a szállítás késedelme a Szállítónak felróható. Az előző rendelkezések nem jelentik a bizonyítási teher Megrendelő hátrányára történő megváltozását.
4.2. Amennyiben a határidők be nem tartása vis maior-ra pl. mozgósításra, háborúra, felkelésre, vagy hasonló eseményre pl. sztrájkra, kizárásra (lockout) vezethető vissza, úgy a határidők megfelelően meghosszabbodnak.
4.3. Részszállítások és részteljesítések megengedettek, amennyiben ahhoz a AMADA WELD TECH GmbH-nak jogos érdeke fűződik és ez a Megrendelőtől elvárható.
4.4. A Megrendelő szállítási késedelem miatti kártérítési igénye a AMADA WELD TECH GmbH csekély fokú gondatlansága esetén a megállapodott vételár legfeljebb 5%-a erejéig korlátozott.
4.5. A Megrendelő a Szállító kérésére köteles megfelelő határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a szállítás késedelme miatt eláll a szerződéstől vagy igényt tart a szállításra.
4.6. Amennyiben az elküldésre vagy a kiszállításra a Megrendelő kérésére a szállítási készség jelzését követően több mint 1 hónapos késedelemmel kerül sor, a Megrendelő számára minden megkezdett hónapra a szállítandó áruk árának 0,25%-a, legfeljebb azonban összesen 5% tárolási díjként felszámítható. Magasabb vagy alacsonyabb tárolási költség bizonyítása a felek jogában áll.

5. Tulajdonjog fenntartás
5.1. A leszállított áruk a AMADA WELD TECH GmbH tulajdonában maradnak, valamennyi, őt az üzleti kapcsolat során a Megrendelővel szemben a szerződéskötés időpontjában már megillető vételárigény és egyéb követelések erejéig. A Megrendelő ennek megfelelően köteles ezeket az árukat gondosan kezelni és állagukat megóvni.
5.2. Amennyiben valamennyi biztosíték realizálható értéke 10%-kal meghaladja a biztosított követeléseket, úgy a AMADA WELD TECH GmbH a Megrendelő kérésére a biztosítéki jogok megfelelő részét felszabadítja. Akkor is keletkezik ilyen felszabadítási igény, ha a tulajdonjog fenntartással érintett áruk becsült értéke a biztosított követelések 150%-a. A felszabadítással érintett áruk kiválasztásának joga a AMADA WELD TECH GmbH-t illeti.
5.3. A tulajdonjog fenntartás fennállása alatt a Megrendelőt az elzálogosítás vagy a biztosíték átruházás nem illeti meg és a továbbértékesítés is csak a szokásos üzletmenetben és csak azzal a feltétellel lehetséges, ha a viszonteladó a vevőitől a fizetést szállításonként kapja, vagy a tulajdonjog fenntartással érintett árukat csak tulajdonjog fenntartással értékesíti.
5.4. Harmadik személyek általi végrehajtás, lefoglalás vagy egyéb rendelkezés, behatás esetén a Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót.
5.5. A Megrendelő súlyos szerződésszegése, különösen fizetési késedelme esetén, a Szállító a Megrendelőnek adott megfelelő teljesítési határidő eredménytelen leteltét követően elállásra és az áru visszavételére jogosult; mindez a határidő tűzésének nélkülözhetőségére vonatkozó törvényi rendelkezéseket nem érinti. A Megrendelő ilyen esetben kiadásra köteles.
5.6. Amennyiben a Megrendelő a tulajdonjog fenntartással szállított árut rendes üzletmenete keretében továbbértékesíti, a közte és jövőbeni vevője között ezen áruk vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésből eredő fizetési igényeit már most a AMADA WELD TECH GmbH-ra engedményezi. Az engedményezés azon követelés összegében korlátozott, amelyben a Megrendelő és a AMADA WELD TECH GmbH számla-végösszegként megállapodott. A AMADA WELD TECH GmbH az engedményezést elfogadja. A Megrendelő jogosult a követelést behajtani. A behajtott összegeket a Megrendelő a számla-végösszeg erejéig haladéktalanul köteles a AMADA WELD TECH GmbH számára továbbítani. Felek megállapodnak, hogy a vételár kifizetésére vonatkozó igény megelőzi a Megrendelőnél fennmaradó követelést, és előbb törlesztendő.
5.7. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esne, vagy csődeljárás vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet nyújtana be, a AMADA WELD TECH GmbH jogosult a továbbértékesítési- és behajtási meghatalmazásokat visszavonni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a AMADA WELD TECH GmbH-nak valamennyi adatot és iratot átadni annak érdekében, hogy a AMADA WELD TECH GmbH olyan helyzetbe kerüljön, hogy a követelést az átvevőtől saját maga behajthassa.
5.8. Amennyiben a AMADA WELD TECH GmbH által szállított, tulajdonjog fenntartással érintett árut a Megrendelő feldolgozza, úgy az folyamatosan a AMADA WELD TECH GmbH számára történik. Amennyiben a Megrendelő más szállítók ilyen áruit is feldolgozza, a AMADA WELD TECH GmbH-t megillető tulajdonjog fenntartás a feldolgozott árun a mindenkori nyitott, ki nem elégített követelés erejéig (számla-végösszeg + törvényes általános forgalmi adó) áll fenn.
5.9. Amennyiben a AMADA WELD TECH GmbH által szállított, tulajdonjog fenntartással érintett áru más dolgokkal/tárgyakkal megkülönböztetésre alkalmatlan módon összekeveredik, a Megrendelő köteles a AMADA WELD TECH GmbH számára az összekevert árukon tulajdonközösséget biztosítani, amennyiben annak ő a tulajdonosa. A Megrendelő fenntartja ezt a tulajdonközösséget a AMADA WELD TECH GmbH számára. Amennyiben az összekeveredésben vagy a tulajdonjogi viszonyokban harmadik szállítók is érintettek, úgy a mindenkori követeléseket negyedévente egymáshoz képesti relációba kell rendezni. A AMADA WELD TECH GmbH által megszerezhető tulajdoni hányad az így megállapított hányad alapján korlátozott.

6. Kárveszély átszállása
6.1. Minden esetben a Megrendelő viseli a szállítás kárveszélyét, akkor is, ha a AMADA WELD TECH GmbH a szállítmányozóval szembeni szállítási költségeket átvállalja, maga végzi vagy végezteti a szállítást. A küldemény biztosítása kizárólag a Megrendelő ügye és az ő terhére történik.
6.2. Amennyiben a szállítás olyan körülmények folytán szenved késedelmet, amelyek a AMADA WELD TECH GmbH-nak nem felróhatóak, a kárveszély a szállítási szándék bejelentésének dátumától kezdve átszáll a Megrendelőre; ebben az esetben a AMADA WELD TECH GmbH a szállítás tárgyát képező árukat a Megrendelő kérésére és költségére biztosítja. A szállítás tárgyát képező áruk tárolásának költségét a Megrendelő viseli.

7. Kellékhiány
7.1. A szavatossági igények a szállítást követő 12 hónap elteltével elévülnek.
7.2. A Megrendelő köteles az árut a kézhezvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és a felismerhető hiányosságot rögtön, legkésőbb azonban 14 napon belül írásban a AMADA WELD TECH GmbH tudomására hozni. Amennyiben a hiányosság bejelentése jogszerűtlenül történik, a Szállító jogosult az ezáltal keletkezett ráfordításai megtérítését kérni a Megrendelőtől.
7.3. Hiányosság bejelentése esetén a Megrendelő a fizetést olyan mértékben visszatarthatja, amely a fellépett kellékhiánnyal arányban áll. A visszatartási jog csak egy olyan, részletezett hiányossági bejelentés AMADA WELD TECH GmbH-hoz történő beérkezésével keletkezik, amely a hiányosság részletes leírását tartalmazza.
7.4. A Szállító számára megfelelő határidőt kell biztosítani a pótlólagos teljesítésre. A AMADA WELD TECH GmbH viseli a pótlólagos teljesítés szükséges költségeit, ahogyan azok a 2.1. szerinti teljesítés helyén felmerülnek. Abban az esetben, ha az áru szerződésszerűen el lett küldve a Megrendelőnek, a pótlólagos teljesítéssel megbízott munkavállaló szállásköltségei és kiadásai a Megrendelő által megtérítendőek. Abban az esetben, ha a hiányosság bejelentése alapján a AMADA WELD TECH GmbH munkavállalójának a Megrendelő üzemébe kell utaznia, és ott olyan okokból, melyek nem a AMADA WELD TECH GmbH felelősségi körébe esnek, a pótlólagos munkákat nem tudja haladéktalanul megkezdeni, a Megrendelő megtéríti a várakozás folytán a AMADA WELD TECH GmbH-nál keletkező költségeket, különösen a Munkavállalót erre az időre megillető juttatásokat.
7.5. Amennyiben nem sikerül a pótlólagos teljesítés, a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy csökkentheti a juttatás mértékét.
7.6. Kellékszavatossági igények nem állnak fenn a természetes elhasználódás vagy olyan károk esetében, amelyek a kárveszély átszállását követően a hibás vagy hanyag kezelésből, túlzott igénybevételből, alkalmatlan eszköz használatából, hiányos építési munkákból, egyenetlen talajból, vagy amelyek különös külső befolyás hatására keletkeznek, melyek a szerződés alapján nem láthatóak előre, valamint nem reprodukálható szoftver hibáknál. Amennyiben a Megrendelő vagy harmadik személy részéről szakszerűtlen változtatások vagy üzembe helyezési munkálatok történnek, ezek és az ezekből eredő hibák esetén sem áll fenn kellékszavatossági igény.
7.7. Megrendelőnek a Szállítóval szembeni viszontkereseti joga a BGB 478. § alapján (vállalkozó viszontkeresete) csak annyiban áll fenn, amennyiben a Megrendelő nem kötött a saját vevőjével a törvényes szavatossági igényeket meghaladó megállapodásokat. A Megrendelő köteles a hiányok pótlásánál vagy a pótlólagos, harmadik személyek által végzett munkálatoknál ajánlatot kérni a AMADA WELD TECH GmbH-tól és – arra az esetre, ha egy harmadik személyt bíz meg – a AMADA WELD TECH GmbH számára a szerződéses iratokat (ajánlat, számla), valamint a hiánypótlási jegyzőkönyveket másolatban eljuttatni. A AMADA WELD TECH GmbH elleni költségtérítési igények nem terjednek ki a Megrendelő esetleges, a szavatossági igények saját kivitelezéséből származó nyereségére, különösen a pótlólagos teljesítésre.
7.8. A szavatossági igényekkel összefüggő kártérítési igényekre egyebekben a 8. pont vonatkozik (egyéb kártérítési igények).

8. Kártérítési- és költségtérítési igények
8.1. A Megrendelő bármilyen jogcímen alapuló kártérítési és költségtérítési igényei (a továbbiakban: kártérítési igények), különösen a tartozás megfizetésével kapcsolatos kötelezettségei megsértése és nem megengedett cselekedet miatt kizártak.
8.2. Mindez nem érvényes szándékosság, súlyos gondatlanság, az élet, a testi épség, az egészség megsértése esetén, a BGB 478. § szerinti termékfelelősségből eredő igények, valamint a lényeges szerződéses feltételek megsértése esetén. A lényeges szerződéses feltételek megsértése esetén fennálló kártérítési igény azonban az adott szerződésnél tipikusan előrelátható károkra korlátozódik, amennyiben nem áll fenn szándékosság vagy súlyos gondatlanság, vagy az élet, a testi épség vagy az egészség sérelme. Ezen rendelkezések nem jelentik a bizonyítási teher Megrendelő számára hátrányos módosulását.
Mindez nem érvényes ugyanakkor azokban az esetekben, amelyekben a jelen ÁSZF kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz.
8.3. Amennyiben a Megrendelőt a jelen 8. pont alapján kártérítési igény illeti meg, ezek a 7.1. pont szerinti, kellékszavatossági igények esetén érvényes elévülési idő elteltével évülnek el. Termékfelelősség alapján fennálló kártérítési igények esetén a törvényi elévülési előírások irányadóak.

9. Harmadik személyek általi szállítások és teljesítések
A AMADA WELD TECH GmbH szállítási és teljesítési kötelezettségének harmadik személyek útján is eleget tehet, anélkül, hogy mindez a Megrendelő AMADA WELD TECH GmbH-val szembeni jogait korlátozná.

10. Szerződésmódosítás
10.1. A AMADA WELD TECH GmbH általi megrendelés visszaigazolásban, illetve a szállításokról és teljesítésekről szóló szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérő megállapodások nem jöttek létre.
10.2. A megállapodott feltételek megszüntetése, módosítása vagy kiegészítése írásbeli formát igényel. Ez az írásbeli formától eltérő megállapodásra is vonatkozik.

11. Bírósági illetékesség és alkalmazandó jog
11.1. Ha a Megrendelő nem magánszemély, akkor a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve származó valamennyi jogvita esetén a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékes. A Szállító azonban jogosult a Megrendelő székhelyén perelni. A Szállító székhelye az illetékesség helye akkor is, ha a Megrendelő a szerződéskötést követően székhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét a Német Szövetségi Köztársaságból áthelyezi vagy ez a keresetlevél benyújtásának időpontjában ismeretlen.
11.2. A jelen szerződéssel összefüggő jogviszonyokra a német anyagi jog irányadó, kizárva az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményt.

12. A szerződés érvényessége
A szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Ez arra az esetre nem vonatkozik, ha a szerződés betartása bármelyik fél számára aránytalan nehézséggel járna.

 

AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstr. 1
DE-82178 Puchheim
Tel.: +49 (0)89 / 83 94 03 – 0
Fax: +49 (0)89 / 83 94 03 –68
E-mail: infohu@amadaweldtech.eu
www.amadaweldtech.eu

Registered office of the Company: Puchheim
Local Court of Munich HRB 131 361

 

Terms and Conditions AMADA WELD TECH GmbH in Hungarian

Terms and Conditions AMADA WELD TECH GmbH in English