U bent hier

Leveringsvoorwaarden en condities

 

Algemene Voorwaarden AMADA WELD TECH GmbH – Geldig vanaf 01.04.2020

1.  Toepasbaarheid
1.1.  Uitsluitend de hierna volgende voorwaarden zijn toepasbaar – tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Afnemer zijn slechts bindend na schriftelijke goedkeuring hiervan door AMADA WELD TECH GmbH. De leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer AMADA WELD TECH GmbH de levering uitvoert met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Afnemer.
1.2.  De voorwaarden van AMADA WELD TECH GmbH zijn slechts van toepassing op ondernemers in de betekenis van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
1.3.  De overeenkomst is gesloten wanneer de offerte van AMADA WELD TECH GmbH binnen drie maanden na het uitbrengen hiervan (doorslaggevend is hierbij de datum van de offerte) schriftelijk is aanvaard door de Afnemer. De offerte en de aanvaarding hiervan kunnen geautomatiseerde documenten zijn en zijn zonder handtekening geldig.
1.4. Met de contractuele aanvaarding van de offerte conform punt 1.3 worden ook de voorwaarden van de overeenkomst bindend. Kortingen en uitstel van betaling worden niet meer gegeven. De overeenkomst kan slechts na toestemming van AMADA WELD TECH GmbH worden beëindigd, tenzij recht op ontbinding of herroeping door een dwingende wettelijke regeling is toegestaan.

2.  Plaats van uitvoering en prijs
2.1.  De plaats van uitvoering voor alle leveringen is, mits anders vermeld in de leveringsovereenkomst, de leverende fabriek van AMADA WELD TECH GmbH.
2.2.  De prijs van AMADA WELD TECH GmbH is, mits anders overeengekomen, de prijs 'af fabriek'. Bijkomend zijn de geldende wettelijke omzetbelastingen, de verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele kosten voor installatie en scholing.
2.3.  De prijs omvat niet de buiten de Bondsrepubliek Duitsland ontstane belastingen, (invoer)rechten of soortgelijke heffingen door afronding of doorvoer van de transactie. Mochten zulke heffingen aan AMADA WELD TECH GmbH ten laste worden gelegd, dan zal de Afnemer deze kosten vergoeden.
2.4.  AMADA WELD TECH GmbH accepteert geen wisselbrieven. Bij een betaling per cheque wordt het recht van eigendom, zoals bedoeld in clausule 5, pas overgedragen na het innen en onomkeerbaar gecrediteerd zijn van de cheque.

3.  Betaling
3.1.  De betalingen dienen kosteloos en binnen de gestelde termijn te worden voldaan aan AMADA WELD TECH GmbH. De Afnemer is verplicht de respectievelijke betalingen te voldoen volgens de in orderbevestiging gestelde voorwaarden. Behalve indien anders overeengekomen, is betaling van de factuur direct (vanaf de levering) en op zijn laatst binnen 30 dagen na de overeengekomen leverdatum of na acceptatie aan AMADA WELD TECH GmbH verschuldigd. Na deze datum is sprake van verzuim van betaling. Voor de aftrek van korting is een speciale overeenkomst vereist.
3.2.  Vanaf een orderwaarde van 40.000,00 euro geldt: 30 % van de orderwaarde is verschuldigd bij het sluiten van het ordercontract, d.w.z. na het ontvangen van de orderbevestiging, 70 % van de orderwaarde dient voldaan te worden binnen 30 dagen na levering. Bij orders voor systemen volgens gemeenschappelijk overeengekomen specificaties met overeenkomstige doorlooptijd, gelden uitdrukkelijk de volgende afwijkende betalingsvoorwaarden naar percentage van de orderwaarde: aanbetaling van 30 % bij de orderbevestiging met vervaldatum op 10 dagen na de factuurdatum, betaling van 30 % na het gereed zijn van het ontwerp met vervaldatum op 10 dagen na de factuurdatum, betaling van 30 % na vrijgave bij AMADA WELD TECH GmbH, met vervaldatum op 30 dagen na de factuurdatum en betaling van 10 % na levering en inbedrijfstelling met vervaldatum op 10 dagen na de factuurdatum, of uiterlijk 45 dagen na levering.
3.3.  Bij verzuim van betaling door de Afnemer behoudt AMADA WELD TECH GmbH zich het recht voor kosten voor de hierdoor geleden schade in rekening te brengen die kan oplopen tot 8% over het geldende rentepercentage.
3.4.  De Afnemer heeft slechts verrekeningsrecht wanneer de tegenvordering rechtmatig vastgesteld, beslissingsrijp, onomstreden of door AMADA WELD TECH GmbH erkend is. Retentierechten van de Afnemer op grond van tegeneisen die hun oorsprong niet in dezelfde overeenkomst hebben, maar in andere rechtsbetrekkingen, zijn uitgesloten.

4.  Leverings- en uitvoeringstermijnen
4.1.  Voor de termijnen van levering en uitvoering is de verzenddatum van de orderbevestiging bepalend. Voorwaarde voor het naleven van de leveringstermijnen is het tijdig ontvangen van de door de Afnemer te verzorgen documentatie, benodigde vergunningen en vrijstellingen, in het bijzonder van ontwerpen, alsmede de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen. Indien aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan zullen de termijnen worden verlengd; behalve wanneer AMADA WELD TECH GmbH de verantwoordelijke voor de vertraging is.
De Afnemer kan zich in het kader van de wettelijke bepalingen slechts uit de overeenkomst terugtrekken, als de vertraging van de levering aan de Leverancier te wijten is. Bovenstaande bepalingen houden geen verandering in de bewijslast ten nadele van de Afnemer in.
4.2.  Indien het niet naleven van de termijnen wordt veroorzaakt door overmacht, zoals mobilisatie, oorlog, rellen of door anderszins soortgelijke gebeurtenissen als stakingen of uitsluiting, dan zal de termijn verlengd worden.
4.3.  Deelleveringen of deeluitvoeringen zijn geoorloofd wanneer AMADA WELD TECH GmbH hier een gerechtvaardigd belang bij heeft en deze voor de Afnemer redelijk zijn.
4.4.  Eisen van de Afnemer voor schadevergoeding wegens vertraging in de levering beperken zich bij licht verzuim van AMADA WELD TECH GmbH tot maximaal 5 % van de overeengekomen verkoopprijs.
4.5.  De Afnemer dient, op verzoek van de Leverancier en binnen een redelijke termijn, aan te geven of hij wegens vertraging van de levering afziet of op de levering aandringt.
4.6.  Wanneer op verzoek van de Afnemer de verzending of levering langer dan een maand wordt uitgesteld na het bericht van het verzendklaar zijn van de levering, kunnen aan de Afnemer opslagkosten worden berekend voor iedere maand of deel daarvan, ter hoogte van 0,25% van de prijs van de te leveren artikelen, tot een maximumbedrag van 5% in totaal. Het staat de gecontracteerde partijen vrij bewijs te overleggen van hogere of lagere opslagkosten.

5.  Eigendomsvoorbehoud
5.1.  De te leveren zaken (gereserveerde goederen) blijven eigendom van AMADA WELD TECH GmbH tot de koopprijs en alle bijkomende vorderingen, die in het kader van de zakenrelatie ontstaan zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zijn voldaan. De Afnemer heeft daartoe de plicht de gereserveerde goederen met zorg te behandelen en in goede conditie te houden.
5.2.  Voor zover de realiseerbare waarde van alle onderpandgoederen de te dekken vorderingen met 10 % overstijgt, zal AMADA WELD TECH GmbH op verzoek van de Afnemer een overeenkomstig deel van het pandrecht vrijgeven.
Een aanspraak op vrijgave ontstaat tevens wanneer de geschatte waarde van de gereserveerde goederen op 150% van de te dekken vorderingen ligt. De keuze van de vrij te geven onderpanden ligt bij AMADA WELD TECH GmbH.
5.3.  Tijdens het bestaan van een eigendomsvoorbehoud is de Afnemer niet bevoegd de goederen die hieronder vallen te verpanden of op andere wijze te bezwaren en is doorverkoop slechts mogelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering en alleen onder de voorwaarde dat de doorverkoper van zijn klant de betaling direct bij levering ontvangt of deze op zijn beurt verkoopt onder eigendomsvoorbehoud.
5.4.  In geval van verpanden, beslaglegging of andere beschikkingen of ingrijpen van derden dient de Afnemer de Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.5.  Indien de Afnemer zijn plicht aanzienlijk verzaakt, in het bijzonder bij verzuim van betaling, is de Leverancier, na het vruchteloos aflopen van een aan de Afnemer gestelde redelijke termijn tot actie, bevoegd tot terugtrekking en tot terugname; hierbij blijven de wettelijke bepalingen inzake het niet noodzakelijk zijn van enige termijn onverminderd geldig. De Afnemer is dan verplicht tot retourneren.
5.6.  Wanneer de Afnemer de onder voorbehoud geleverde goederen binnen zijn reguliere
bedrijfsuitvoering doorverkoopt, gaat de vordering op de betaling uit de koopovereenkomst tussen de Afnemer en zijn toekomstige klant, over aan AMADA WELD TECH GmbH inzake het voorbehoudseigendom. De overdracht is beperkt tot de hoogte van de vordering die als factuur-eindbedrag tussen de Afnemer en AMADA WELD TECH GmbH overeengekomen is. AMADA WELD TECH GmbH aanvaardt de overdracht. De Afnemer is bevoegd tot het innen van deze vordering. De geïnde bedragen dienen direct aan AMADA WELD TECH GmbH te worden overgemaakt tot het totaalbedrag van de factuur volledig voldaan is. Beide partijen bepalen dat de claim op het uitbetalen van de aankoopprijs voorrang heeft op een bij de Afnemer openstaande restvordering en dientengevolge als eerste betaald dient te worden.
5.7.  Mocht de Afnemer in verzuim van betaling geraken, een faillissementsaanvraag of soortgelijke procedureaanvraag indienen, dan is AMADA WELD TECH GmbH bevoegd de doorverkoop en de betaalopdracht in te trekken. In dat geval is de Afnemer verplicht alle gegevens aan AMADA WELD TECH GmbH over te dragen en alle benodigde documentatie te overhandigen, zodat AMADA WELD TECH GmbH in staat is de openstaande betalingen bij de klanten zelf te innen.
5.8. Indien de Afnemer de door AMADA WELD TECH GmbH onder voorbehoud geleverde goederen verwerkt, gebeurt dit immer voor AMADA WELD TECH GmbH. Indien de Afnemer ook door andere leveranciers onder voorbehoud geleverde goederen verwerkt, strekt het voorbehoudseigendom van AMADA WELD TECH GmbH op de verwerkte goederen zich pro rata uit tot de hoogte van iedere openstaande en niet voldane betaling (factuur-eindbedrag + wettelijke btw).
5.9.  Indien de door AMADA WELD TECH GmbH onder voorbehoud geleverde goederen in andere artikelen/voorwerpen geïntegreerd vermengd worden, verplicht de Afnemer zich om AMADA WELD TECH GmbH mede-eigendomsrecht op de vermengde artikelen te verlenen, mits deze hem toebehoren. De Afnemer bewaart dit mede-eigendom voor AMADA WELD TECH GmbH. Indien in het kader van de product-integratie of -verbinding de eigendomsrechten van derde leveranciers in het geding komen, dienen de respectievelijke uitstaande vorderingen op een pro rata-basis met elkaar verrekend te worden. Het aan AMADA WELD TECH GmbH toekomende mede-eigendomsdeel is dan gelimiteerd tot de dusdanig berekende quota.

6.  Risico-overdracht
6.1.  In alle gevallen draagt de Afnemer het risico van de verzending, ook wanneer AMADA WELD TECH GmbH de verzendkosten rond het vervoersbedrijf overneemt, de verzending zelf uitvoert of laat uitvoeren. Het verzekeren van de zendingen is uitsluitend een zaak van de Afnemer, welke de kosten voor eigen rekening neemt.
6.2.  Indien de verzending vertraagd wordt door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van AMADA WELD TECH GmbH liggen, dan wordt het risico voor de te leveren goederen vanaf de datum van de mededeling dat deze verzendklaar zijn, overgedragen op de Afnemer. In dat geval zal AMADA WELD TECH GmbH op verzoek en op kosten van de Afnemer de te leveren goederen verzekeren. De kosten voor opslag van de te leveren goederen komen voor rekening van de Afnemer.

7.  Gebreken
7.1.  De garantie verloopt 12 maanden na de levering.
7.2.  De Afnemer dient de goederen na ontvangst onverwijld te controleren en dient zichtbare gebreken direct, op zijn laatst binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk aan AMADA WELD TECH GmbH te melden. Indien de melding van gebreken ten onrechte gemaakt is, is de Leverancier bevoegd om de hierdoor ontstane kosten op de Afnemer te verhalen.
7.3.  Bij melding van gebreken kan de Afnemer betalingen inhouden, mits deze in redelijke verhouding staan tot het opgetreden gebrek. Het retentierecht ontstaat pas zodra AMADA WELD TECH GmbH een gespecificeerde melding met een gedetailleerde omschrijving van het gebrek heeft ontvangen.
7.4.  Allereerst heeft de Leverancier de gelegenheid tot nalevering binnen een redelijke termijn. AMADA WELD TECH GmbH draagt de benodigde kosten van de nakoming, zoals deze op de plaats van uitvoering volgens punt 2.1. gemaakt worden. Indien de goederen in overeenstemming met de overeenkomst aan de Afnemer verzonden zijn, komen de reiskosten en vergoeding voor de met nakoming belaste medewerkers voor rekening van de Afnemer. Indien op grond van de melding van gebreken medewerkers van AMADA WELD TECH GmbH naar een bedrijf van de Afnemer afreizen, maar na aankomst ter plekke, om redenen die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van AMADA WELD TECH GmbH liggen, niet terstond de nakomingswerkzaamheden kunnen aanvangen, zal de Afnemer de door wachttijd ontstane kosten, en in het bijzonder de vergoeding voor de medewerkers gedurende deze tijd, aan AMADA WELD TECH GmbH vergoeden.
7.5.  Indien de nakoming niet slaagt, kan de Afnemer zich uit de overeenkomst terugtrekken of de betaling verlagen.
7.6.  Reclamatie is niet mogelijk bij natuurlijke slijtage of bij schade die na de risico-overdracht optreedt als
gevolg van foutief of nalatig handelen, overmatige belasting, ongeschikte productiemiddelen, gebrekkige bouw, ongeschikte bouwondergrond of bij defecten die ontstaan door bijzondere externe invloeden, die niet voorzien zijn in deze overeenkomst, alsmede in geval van niet reproduceerbare softwarefouten. Indien door de Afnemer of door derden onjuiste wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd is hierop en op de hieruit voortvloeiende gevolgen geen reclamatie mogelijk.
7.7.  Aanspraak van de Afnemer op verhaling bij de Leverancier volgens art.§ 478 BGB (Verhaling op de Ondernemer) bestaat slechts in geval de Afnemer met zijn klanten geen afspraken heeft getroffen buiten de wettelijke bepalingen voor reclamatie. Bij vervanging of reparatiewerkzaamheden door derden is de Afnemer is verplicht een offerte van AMADA WELD TECH GmbH te verkrijgen en – in geval hij opdracht geeft aan een derde partij – AMADA WELD TECH GmbH een kopie van de documentatie van de overeenkomst (offerte, factuur) alsmede het protocol voor rectificatie van het defect te overhandigen. De eis voor kostenvergoeding tegen AMADA WELD TECH GmbH behelst geen eventuele winst voor de Afnemer uit het zelf aangaan van garantiemaatregelen,
in het bijzonder nakoming door non-conformiteit.
7.8.  Voor schadevergoeding in verband met garantieclaims geldt punt 8 (overige eisen voor schadevergoeding).

8.  Schadevergoedings- en kostenvergoedingsclaims
8.1.  Schadevergoedings- en kostenvergoedingsclaims van de Afnemer (hierna: schadevergoedingsclaims), op eender welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens verzaken van verplichtingen uit de gesloten overeenkomst en uit onrechtmatig handelen, zijn uitgesloten.
8.2.  Dit geldt niet in geval van moedwillig handelen, grove nalatigheid, bij overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, bij claims volgens de productaansprakelijkheidswet of volgens art. § 478 BGB, alsmede bij overtreding wegens het verzaken van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst. De schadevergoedingsclaim voor het verzaken van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst is echter beperkt tot de in dit type van overeenkomst voorspelbare schade, voor zover er geen sprake is van moedwillig handelen, grove nalatigheid of van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. Bovenstaande bepalingen houden geen verandering in de bewijslast ten nadele van de Afnemer in.
Dit geldt eveneens niet in het geval er in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk een afwijkende bepaling voorzien is.
8.3.  Indien de Afnemer gerechtigd is volgens art. 8. schadevergoeding te eisen, verjaart deze bij het verlopen van de voor non-conformiteit geldende verjaringstermijn volgens punt 7.1. Bij schadevergoedingsclaims volgens de productaansprakelijkheidswet gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

9.  Levering en uitvoering door derden
AMADA WELD TECH GmbH kan haar levering en uitvoering ook aan een derde partij overdragen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten van de Afnemer jegens AMADA WELD TECH GmbH.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1 Er zijn geen andere afspraken getroffen dan welke vermeld zijn in de orderbevestiging van AMADA WELD TECH GmbH zowel in de leverings- en uitvoeringsovereenkomst als in deze Algemene Voorwaarden.
10.2 Nietigverklaringen, wijzigingen in en aanvullingen op de overeengekomen bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Dat geldt tevens voor een akkoord waarmee de eis voor de schriftelijke vorm wordt opgeheven.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
11.1. Indien de Afnemer handelaar is, is het forum bij alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen immer de plaats van de (hoofd)vestiging van de Leverancier. De Leverancier is echter ook bevoegd tot het oprichten van een forum op de plaats van de (hoofd)vestiging van de Afnemer. De (hoofd)vestiging van de Leverancier blijft permanent het forum, ook als de Afnemer na het sluiten van de overeenkomst zijn vestiging of gewoonlijke verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland verplaatst of deze ten tijde van het starten van de procedure onbekend is.
11.2. Op alle rechtsbetrekkingen in samenhang met deze overeenkomst is het Duitse materiële recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen uit het Weens Koopverdrag (CISG).

12. Wettelijke geldigheid van de overeenkomst
De overeenkomst blijft ook bij het juridisch vernietigen van afzonderlijke bepalingen in zijn overige delen
bindend. Dat geldt niet wanneer het vasthouden aan de overeenkomst een onredelijke belasting voor één van de partijen vormt.

AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstraße 1
DE-82178 Puchheim
Tel: +49 89-839403-0 Fax: +49-89-839403–68
E-mail: infonl@amadaweldtech.eu
www.amadaweldtech.eu

Vestiging van de maatschappij: Puchheim
Lokale rechtbank München: HRB 131 361

Algemene Voorwaarden AMADA WELD TECH GmbH

Algemene Voorwaarden AMADA WELD TECH GmbH